verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied en tegenwerpelijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen Solora BV (met adres van de zetel te 9820 Merelbeke, Neringsweg 2, KBO: 0547.830.660) (hierna: Solora) en de klant (hierna:
de Klant).

Solora deelt deze algemene voorwaarden mee samen met iedere offerte (hierna: de Offerte), die uitdrukkelijk verwijst naar deze algemene voorwaarden.

Door de aanvaarding van een Offerte door de Klant ontstaat een overeenkomst (hierna: de Overeenkomst) met Solora, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en die voorrang hebben op eventuele algemene voorwaarden van de Klant.

Offertes blijven geldig gedurende één maand waarna eventuele prijswijzigingen mogelijk zijn.

2. Leveringstermijnen en -voorwaarden

Leveringstermijnen zijn steeds indicatief en vormen een inspanningsverbintenis in hoofde van Solora. Om
die reden geeft een eventuele vertraging in de levering geen recht op schadevergoeding, behalve in het geval van artikel 5.

De Klant zorgt ervoor dat (i) de locatie gemakkelijk bereikbaar is in functie van de levering van de goederen en/of de diensten en dat er voldoende parkeergelegenheid is voorzien (idealiter een strook van tien meter binnen een straal van dertig meter van de locatie van de plaatsing);

(ii) de locatie geschikt en veilig is voor de levering van de goederen en/of diensten, dat zij goed verlicht is en dat er elektriciteit aanwezig is, en (iii) dat Solora en diens aangestelden onbeperkt toegang krijgen tot de locatie zolang nodig voor het voltooien van de werken.

Indien en voor zover de locatie onbereikbaar, ontoegankelijk,
ongeschikt of onveilig is, heeft Solora het recht om de levering en plaatsing of onderhoudswerken uit te stellen tot wanneer de voormelde problemen verholpen zijn.

Indien de Klant één van zijn verplichtingen
onder dit artikel 2 niet nakomt, zijn de kosten die daar het gevolg van zijn (bv. extra verplaatsingskosten/manuren, eventuele vertragingsboetes, etc.) integraal ten laste van de Klant.

3. Overmacht

Het niet nakomen van enige contractuele verplichting in hoofde van Solora ingevolge overmacht of verplichtingen voortspruitend uit nieuwe regelgeving, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

In de zin van dit artikel wordt overmacht begrepen als elke voor Solora onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis die wordt veroorzaakt door (i) externe factoren waarop Solora geen vat heeft of (ii) handelingen of de nalatigheid van personen die geen aangestelde zijn van Solora, en die de nakoming van de contractuele verplichtingen in hoofde van Solora conform de Overeenkomst (al dan niet tijdelijk) onmogelijk maakt.

4. Risico

Het risico op verlies of beschadiging van de goederen gaat op het moment van levering of afhaling over op de Klant.

Alle leveringen en verzendingen aan de Klant gebeuren op risico van de Klant. De partijen komen overeen dat de levering of verzending een aanvang neemt vanaf het vertrek van de goederen uit het magazijn van Solora of diens leverancier.

5. Aansprakelijkheid en schade

De vrijwaringsplicht van Solora met betrekking tot de goederen en/of diensten is beperkt tot deze van de leveranciers van Solora.

Solora is enkel aansprakelijk voor haar eigen zware fout of opzet. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Solora beperkt tot de prijs bepaald in de Offerte.

De Klant bevestigt uitdrukkelijk dat hij de noodzakelijke verzekeringen met een ruime waarborg heeft afgesloten voor zijn eigen aansprakelijkheid en die van zijn aangestelden, en beschadiging, verlies of diefstal van het materiaal van Solora op de locatie van levering.

6. Gebreken en garanties

Klachten aangaande leveringen en gebreken of facturen dienen aangetekend en met gedetailleerde motivering en bewijsstukken te worden overgemaakt aan Solora binnen de 8 dagen na de leverings- of
factuurdatum.

Klachten na deze periode zijn niet ontvankelijk.

7. Prijs en betaling

Solora behoudt zich het recht voor om de prijzen vermeld in de Offerte aan te passen in het geval van wijzigingen van grondstof- en materiaalprijzen, lonen, etc.

De facturen van Solora zijn betaalbaar zonder korting op de vervaldag op het adres van de zetel. Bij niet-betaling op de vervaldag worden alle nog openstaande, zelfs niet-vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar ongeacht eventueel vroeger verleende betaalfaciliteiten. Laattijdige betaling geeft van rechtswege recht op een verwijlintrest aan 10% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

Daarenboven zal bij laattijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van 50 € zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

8. Annulering en ontbinding

Annulering van bestellingen door de Klant kan slechts gebeuren mits schriftelijke toestemming van Solora.

In dat geval heeft Solora recht op 20% van de prijs bepaald in de Offerte als vergoeding voor de schade en onkosten, onverminderd het recht tot het vorderen van een hogere schadevergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger zou zijn.

De Overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden indien de Klant failliet wordt verklaard of het voorwerp wordt van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie.

In het geval Solora bij de ontbinding nog niet of niet volledig betaald werd voor de door haar geleverde goederen en diensten, kan zij
overeenkomstig artikel 9 de geleverde goederen revindiceren.

9. Eigendomsvoorbehoud

Solora behoudt de eigendom van de goederen tot het moment van volledige betaling van de prijs zoals bepaald in de Offerte.

Bij niet-betaling heeft Solora het recht om de goederen terug te vorderen en op te halen.

Indien een revindicatie feitelijk of juridisch onmogelijk zou zijn, heeft Solora recht op betaling van de voornoemde prijs.

10. Netting

De bedragen die partijen (al dan niet uit hoofde van de Overeenkomst) wederzijds verschuldigd zijn kunnen worden gecompenseerd met elkaar.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze bepaling kwalificeert als een nettingovereenkomst in de zin van artikel 3, 4° van de Wet Financiële Zekerheden (BS, 1 februari 2005).

11. Opschorting verplichtingen

Solora behoudt zich het recht voor om haar contractuele verplichtingen op te schorten zonder voorafgaande ingebrekestelling, indien en tot zolang de Klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt of in geval van overmacht, en dit zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.

In dat geval heeft Solora recht op integrale vergoeding van de reeds door haar geleverde goederen en diensten.

12. Geschillen

Ingeval van een geschil voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

13. Splitsbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of ontoepasbaar zijn, dan zal dit de geldigheid, wettelijkheid of toepasbaarheid van de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden niet aantasten of verminderen.

In het geval partijen er niet in slagen om een nieuw geldig of afdwingbaar beding te onderhandelen, kan de bevoegde rechtbank het ongeldig of niet
afdwingbaar beding matigen tot wat wettelijk toelaatbaar is.